Anasayfa / AKADEMİK / TÜRKİYE’NİN “SOYDAŞ” POLİTİKALARI VE SOYDAŞ AHISKA TÜRKLERİ

TÜRKİYE’NİN “SOYDAŞ” POLİTİKALARI VE SOYDAŞ AHISKA TÜRKLERİ

Yaldız, Fırat; Erkam Temir, Türkiye’nin “Soydaş” Politikaları ve Soydaş Ahıska Türkleri, Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler, 2019, İstanbul, 245-257.

Öz

1944 yılında Ahıska’dan zorunlu olarak göç ettirilen/sürgün edilen Ahıska Türkleri, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a gönderilmiş, ilerleyen süreçte Ahıska Türkleri’nin bir kısmı Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleri, Türkiye’de vatandaşlık statüsü elde etmiş, bu kişilerin bir kısmı ilerleyen süreçte başka ülkelerin de vatandaşlığını alarak/koruyarak çifte vatandaş olmuşlardır. Türkiye dışındaki Ahıska Türkleri ise, Türkiye için soydaş olarak tanımlanmış ve “soydaş” kavramı üzerinden yabancı statüsüne göre görece daha avantajlı bir duruma kavuşmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Ahıska Türkleri’ne özel veya Ahıska Türklerini ismen belirten bir takım yasal düzenlemeler yapılmış ve soydaş kavramı yasal belgelerde Ahıska Türkleri’ni de ismen zikrederek yapılandırılmıştır. Sonuç olarak Ahıska Türk toplumu (i) Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları, (ii) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, (iii) Yurtdışında yaşayan çifte vatandaşlar, (iv) Yurtdışında yaşayan Türk soydaşlar gibi birbirinden farklı yasal ve sosyal statülere sahip olmuştur. Bu farklı yasal statüler, Türkiye dışındaki Türk toplumlarını -özellikle Ahıska Türklerini- önemli ve değerli bir özne olarak gören Türk Dış Politikasında belirsizliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada, Ahıska Türklerinin mevcut yasal statüleri üzerinden Türkiye’nin diaspora politikaları, kavramsal ve yasal bir bakış açısıyla incelenecektir. Bu kavramsal arka planın Türkiye’nin iç ve dış ilişkilerine olan etkisi araştırılacaktır.

TAM METNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜRGÜNÜN 75. YILINDA AHISKALI TÜRKLER

Abstract

Meskhethian Turks, exiled in 1944 have been sent to Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan, some of Meskhethian Turks have come to Turkey later in the process. Meskhethian Turks who came to Turkey, have obtained Turkish citizenship status in Turkey, some of them became dual citizens by acquiring / protecting the citizenship of other countries. The Meskhethian Turks outside Turkey have been defined as fellow descendants for Turkey and have gained a more advantageous situation according to foreigner status through a fellow descendant concept. In this context, the Republic of Turkey has made some legal regulations some of which indicates namely Meskhethian Turks and/or private to the Meskhethian Turks and therefore the concept of fellow descendant is structured by mentioning Meskhethian Turks in legal documents. As a result, Meskhethian Turkish society has different legal and social status: (i) Turkish citizens living in Turkey, (ii) Turkish citizens living abroad, (iii) dual citizens living abroad, (iv) Turkish fellow descendants living abroad. These different legal statuses, cause uncertainty in Turkish Foreign Policy that sees Turkish community outside of Turkey -especially Meskhethian Turks- as an important and valuable subjects. In this study Turkey’s diaspora policy will be examined with the conceptual and legal point of view through the existing legal status of Meskhethian Turks. The effect of this conceptual background on Turkey’s internal and external relations will be investigated.

Резюме

В 1944 году принудительно переселенные/депортированные турки- месхетинцы были отправлены в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, часть из них позже перебралась в Турцию. Турки-месхетинцы прибывшие в Турцию, получили статус граждан страны, некоторые из них, в дальнейшем приняли (или сохранили) гражданство других стран, став людьми с двойным гражданством. Турки-месхетинцы за пределами Турции, в Турции признаются и определяются как родственники и в соответствии с этим понятием/статусом «соотечественника», в отличии от статуса иностранца, находятся относительно в более выгодном положении. В этом контексте государственными органами Турецкой Республики был принят ряд юридических мер, связанных с турками-месхетинцами и понятие соотечественник в правовых документах было закреплено непосредственно с указанием имени турок-месхетинцев. В результате общество турок -месхетинцев приобрело отличный друг от друга правовой и социальный статус как (I) турецкие граждане, проживающие в Турции, (II), проживающие за границей граждане Турции, (III), проживающие за рубежом с двойным гражданством, и (IV) турецкие соотечественники, проживающие за рубежом. Эти разные правовые статусы, вызывают неопределенность во внешней политике Турции, которая рассматривает турецкую общину за пределами Турции (особенно турок- месхетинцев), в качестве одного из важных и ценных своих субъектов. В этом исследовании, в рамках существующего правового статуса турков-месхетинцев, будет__рассмотрена диаспоральная политика Турции с концептуальной и правовой точек зрения. Будет рассмотрено влияние этого концептуального фона на внутренние и внешние отношения Турции.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Muhalefetin Siyasal Alanda İnşası: Rus Muhalif Lider Aleksey Navalnıy’ın Konuşmalarının Retorik Analizi

Siyasal iletişim, insanlık tarihinde siyaset, devlet ve iktidar yapısı ile birlikte irdelenen en eski alanlardan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.