Orta Asya’da Rusya’nın Kültürel İletişim ve Kültürel Diplomasi Faaliyetleri: Rossotrudniçestvo

Kültür, iletişimin ve uluslararası ilişkilerin önemli bileşenlerindendir. Kültürel iletişim ve kültürel diplomasi ise ülkelerarası iş birliği ve ilişkilerin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Kültürel iletişim ve kültürel diplomasinin üstelendiği rolün giderek önemini arttırdığını da söylemek mümkündür. Dünyada kimlik politikalarının yoğun bir şekilde uygulamaya konulduğu bir zeminde kültürel diplomasi müzakere için önemli bir platform ve ortak çözümler üretebilmek için müessir bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Kültürel iletişim resmi olmayan siyasi ilişkiler kurabilmek için imkân sağlar. Bilhassa resmi siyasi bağlantıların tehlikede olduğu durumlarda ülkeler arasındaki iletişim kanallarını açık tutar. Siyasi ilişkilerin yeniden müzakere edilmesine yardımcı olabilir. Fakat kültürel iletişim ve kültürel diplomasi faaliyetleri, arkasında onlara eşgüdüm sağlayan güçlü ve tutarlı bir yapı olmadan tam manasıyla kendini gerçekleştiremez. Böylelikle bu çalışmada Rusya’nın Orta Asya’da yürüttüğü kültür, kültürel iletişim ve kültürel diplomasi faaliyetlerine nesnel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Rossotrudniçestvo kurumu tarafından yürütülen faaliyetler incelenmiştir. Çalışmada tanımlayıcı bir yöntem kullanılmıştır. Rossotrudniçestvo’nun (Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İnsani İş Birliği Federal Ajansı) Orta Asya’da Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan ve Afganistan’da temsil edildiği ve temelde bölgede nüfuzunu korumak ve arttırmak amacıyla yumuşak güç kapsamında değerlendirilebilecek yoğun kültürel iletişim ve kültürel diplomasi faaliyetleri yürüttüğü tespit edilmiştir.

Cultural Communication and Cultural Diplomacy Activities of Russia In Central Asia: Rossotrudnichestvo

Culture is an important component of communication and international relations. Cultural communication and cultural diplomacy, on the other hand, plays an important role in establishing and maintaining cooperation and relations between countries. It is possible to say that the role of cultural communication and cultural diplomacy in international relations is becoming increasingly important. Cultural diplomacy emerges as an important platform for negotiation and an effective area for producing common solutions on a ground while identity policies are increasingly implemented in the world. Cultural communication provides the opportunity to establish informal political relations. When official political ties are in danger it keeps communication, channels open between the countries. It can help renegotiate political relations. But cultural communication and diplomacy cannot fully realize itself without a strong and coherent structure behind that coordinates its activities. In this study, it is aimed to present an objective perspective on the cultural, cultural communication and cultural diplomacy activities of Russia in Central Asia. For this purpose, the studies carried out by the Rossotrudnichestvo (The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation) institution were examined. A descriptive method was used in the study. It has been determined that Rossotrudnichestvo is represented in Central Asia in Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Mongolia and Afghanistan and basically carries out many cultural communication and cultural diplomacy activities that can be evaluated within the scope of soft power in order to protect and increase its influence in the region.

Yayın tarihi: 2020
Dergi: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cilt: 8
Sayı: 24
Sayfalar: 167-177
Atıf için: Temi̇r, E . (2020). Orta Asya’da Rusya’nın Kültürel İletişim ve Kültürel Diplomasi Faaliyetleri: Rossotrudniçestvo. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 167-177.

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın