Sosyal Medyada Benlik Sunumu ve Mahremiyet Kavramı ile İlişkisi: Nicel Bir Araştırma

İnsanlığın var oluşundan bu yana ihtiyaç duyduğu iletişim, günümüzde sıklıkla dijital ortamlarda da gerçekleşmektedir. Yeni teknolojiler ve gelişen sosyal medya uygulamaları, artık gündelik yaşamın bir parçasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla gündelik hayatta gerçekleştirilen benlik sunumları, artık yeni medya ortamında da sergilenmektedir. Bu noktada sosyal medya platformlarında sergilenen performanslar, bu performansları sergileyenlerin ve diğer kullanıcıların mahremiyetlerini ihlâl edebilmektedir. Bahsi geçen sorunlardan yola çıkılarak yapılan bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin benlik sunumlarını nasıl gerçekleştirdiklerini ortaya koymak ve bu sürecin, onların mahremiyet algıları ile ilişkisini açıklamaktır. Böylelikle, çalışmada mahremiyet ve benlik sunumu kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi için yaşları 18-34 aralığında olan üniversite öğrencileriyle anket çalışması yürütülmüştür. Katılımcılara üç farklı ölçeğin uygulandığı araştırmada mahremiyetin ifşası, gözetimin farkındalığı, mahremiyetin ihlâlinin farkındalığı ve örnek davranışlar sergileme değişkeni ölçümlenmiştir. Bu ölçüm sonucunda mahremiyetin ihlâlinin farkındalığı değişkeninin örnek davranışlar sergileme boyutu üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu, mahremiyetin ifşası değişkeninin kendini sevdirme boyutu üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu, mahremiyetin ifşası değişkeninin niteliklerini tanıtma boyutu üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu anlaşılırken, mahremiyet ölçeğinin alt boyutlarından alınan puanlar ile tehdit davranışları alt boyutundan alınan puanlar arasında anlamlı korelasyonlar bulunamamıştır. Öte yandan yaş ve cinsiyet unsuru mahremiyet algısı ve benlik sunumu üzerinde anlamlı bir farklılık ortaya koymamıştır.

Self-presentation in Social Media and Its Relationship with the Concept of Privacy: A Quantitative Study

Humanity has needed communication since its existence, today; communication often takes place in digital environments. New technologies and emerging social media applications are now a part of daily life. Therefore, self-presentations made in daily life are now exhibited in the new media environment. At this point, performances on social media platforms can violate the privacy of those who perform these performances and other users. Based on these problems, this study aims to reveal how university students perform their self-presentations and to explain the relationship of this process with their perceptions of privacy. Consequently, in the study, a survey was conducted with university students aged between 18-34 to examine the relationship between the concepts of privacy and self-presentation. In the study, three different scales were applied to the participants, and the variables of disclosure of privacy, awareness of surveillance, awareness of the violation of privacy, and demonstrating exemplary behaviors were measured. As a result, It has been revealed that the variable of awareness of the violation of privacy is significant with the dimension of exhibiting exemplary behaviors, the variable of disclosure of privacy is significant with the self-love dimension and the variable of disclosure of privacy is a significant with the dimension of promoting the attributes. No significant correlations were found between the scores obtained from the sub-dimensions of the privacy scale and the scores obtained from the threatening behaviors sub-dimension. In addition, age and gender did not reveal a significant difference with the perception of privacy and self-presentation.

Yayın tarihi: 2022
Dergi: Yeni Medya
Sayı: 13
Sayfalar: 205-228
Atıf için: Çakır, P. & Temir, E. (2022). Sosyal Medyada Benlik Sunumu ve Mahremiyet Kavramı ile İlişkisi: Nicel Bir Araştırma . Yeni Medya , 2022 (13) , 205-228 . DOI: 10.55609/yenimedya.1112207

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın